picture1
CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 70 Ô ĐẠI TỰ - YÊN LẠC

CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 


Số: 29/TB-ĐGTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 


                         Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

 ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 

1.Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, số nhà 24, đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 70 thửa đất( ô đất) với tổng diện tích 13.096 m2 đất ở tại khu đất tái định cư, đất dịch vụ, đất đấu giá QSD đất phục vụ GPMB dự án nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp giao thông tại thôn Đại Tự, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc. Thông tin chi tiết về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước như sau:

STT

Khu vực,vị trí, ký hiệu thửa đất( ô đất) đấu giá QSD đất

Số ô

Diện tích (m2)

Giá khởi điểm

Tiền bán hồ sơ
( Đồng/ hồ sơ)

Tiền đặt trước
( Đồng/ hồ sơ)

đông/ m2

đồng /thửa

1

J1

1

230

12.000.000

2.760.000.000

500.000

500.000.000

2

J 2

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

3

J 3

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

4

J 4

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

5

J 5

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

6

J 6

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

7

J 7

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

8

J 8

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

9

J 9

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

10

J 10

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

11

J 11

1

230

9.000.000

2.070.000.000

500.000

410.000.000

12

I1

1

292

12.000.000

3.504.000.000

500.000

700.000.000

13

I 2

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

14

I 3

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

15

I 4

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

16

I 5

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

17

I 6

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

18

I 7

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

19

I 8

1

300

9.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

20

I 10

1

211

12.000.000

2.532.000.000

500.000

500.000.000

21

I 11

1

111

17.000.000

1.887.000.000

500.000

350.000.000

22

I 12

1

100

14.000.000

1.400.000.000

500.000

240.000.000

23

I 20

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

24

I 21

1

300

12.000.000

3.600.000.000

500.000

700.000.000

25

I 22

1

300

12.000.000

3.600.000.000

500.000

700.000.000

26

I 23

1

300

12.000.000

3.600.000.000

500.000

700.000.000

27

I 24

1

300

12.000.000

3.600.000.000

500.000

700.000.000

28

I 25

1

300

12.000.000

3.600.000.000

500.000

700.000.000

29

I26

1

292

17.000.000

4.964.000.000

500.000

700.000.000

30

H1

1

92

17.000.000

1.564.000.000

500.000

300.000.000

31

H2

1

100

15.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

32

H 4

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

33

H 5

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

34

H 8

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

35

H 10

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

36

H 11

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

37

H 12

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

38

H 13

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

39

H 14

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

40

H 15

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

41

H 20

1

100

12.000.000

1.200.000.000

500.000

240.000.000

42

H27

1

100

15.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

43

H28

1

111

17.000.000

1.887.000.000

500.000

350.000.000

44

G21

1

115

17.000.000

1.955.000.000

500.000

350.000.000

45

G22

1

125

15.000.000

1.875.000.000

500.000

350.000.000

46

G 23

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

47

G 24

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

48

G 25

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

49

G 26

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

50

G 27

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

51

G 28

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

52

G 29

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

53

G 30

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

54

G 31

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

55

G 32

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

56

G 33

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

57

G 34

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

58

G 35

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

59

G 36

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

60

G 37

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

61

G 38

1

125

12.000.000

1.500.000.000

500.000

300.000.000

62

G39

1

125

15.000.000

1.875.000.000

500.000

350.000.000

63

G40

1

117

17.000.000

1.989.000.000

500.000

350.000.000

64

F1

1

270

15.000.000

4.050.000.000

500.000

700.000.000

65

F 2

1

270

10.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

66

F 3

1

270

10.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

67

F 4

1

270

10.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

68

F 5

1

270

10.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

69

F 6

1

270

10.000.000

2.700.000.000

500.000

500.000.000

70

F7

1

355

17.000.000

6.035.000.000

500.000

700.000.000

Tổng cộng

70

13.096,0

 

149.577.000.000

  

(Có bản sao bản đồ quy hoạch chi tiết kèm theo. Giá trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tiền bán hồ sơ đấu giá không hoàn lại, trừ trường hợp cuộc đấu không được tổ chức).

  1. Đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân là người Việt Nam, không phân biệt nơi cư trú, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
  2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ và đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 19 tháng 11 năm 2022 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 12 năm 2022( thứ sáu) tất cả các ngày làm việc trong tuần( Trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ,).

- Địa điểm: Tại UBND xã Đại Tự và trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

  1. Xem tài sản: Trong giờ hành chính các ngày 29 tháng 11 năm 2022 và ngày 30 tháng 11 năm 2022 (Trong giờ hành chính);

Địa điểm xem tài sản: Tại khu đất tái định cư, đất dịch vụ, đất đấu giá QSD đất phục vụ GPMB dự án nâng cấp đê tả sông Hồng kết hợp giao thông tại thôn Đại Tự, xã Đại Tự, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước và nhận phiếu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ba ngày liên tục trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). Người tham gia đấu giá, vì lý do khách quan hoặc chủ quan, có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước bất cứ thời điểm nào sau khi đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải trước 16 giờ 30 phút ngày 08 tháng 12 năm 2022(thứ sáu);

- Cách thức nộp tiền đặt trước: Nộp trực tiếp vào một trong các tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên như sau:

+ Tài khoản số: 2803238689999 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh huyện Yên Lạc – Vĩnh Phúc II.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên.

Nội dung nộp tiền ghi rõ: Họ và tên, số CMND hoặc CCCD của người tham gia đấu giá, và ghi nộp tiền đặt trước đấu giá QSD đất tại xã Đại Tự, huyện Yên Yạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Lưu ý: Mỗi một hồ sơ tham gia đấu giá phải có 01 phiếu nộp tiền đặt trước tương ứng số tiền theo thông báo( không ghi số ô tham gia đấu giá).

Thời gian nhận phiếu trả giá: Ngày 07 tháng 12 năm 2022 và ngày 08 tháng 12 năm 2022 tại UBND xã Đại Tự, huyện Yên Yạc, tỉnh Vĩnh Phúc( Trong giờ hành chính).

  1. Thời gian, địa điểm Công ty nhận phong bì phiếu trả giá: Phong bì phiếu trả giá gửi đến trụ sở Công ty trước 08 giờ 00 phút ngày ngày 09 tháng 12 năm 2022.

- Địa điểm nhận phong bì phiếu ( địa chỉ): Trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên;

 Địa chỉ: Số nhà 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trả giá gián tiếp, gửi qua đường bưu điện, 01 vòng duy nhất.
  2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11.Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá (công bố kết quả đấu giá): Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 09 tháng 12 năm 2022 (Thứ sáu) tại Hội trường UBND xã Đại Tự, huyện Yên Yạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

  1. Thời gian địa điểm trả lại tiền đặt trước cho người không trúng đấu giá: trong 03 ngày làm việc kể từ khi cuộc đấu giá kết thúc.Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với Công ty đấu giá hợp danh Vĩnh Yên, ĐT: 02113861970/ 0912535999/ 0985545999/ 0362545999/ 0872535999/ 0838634888.

                                                                                                     

*Nơi nhận:

- Cổng TT điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Công thông tin điện tử huyện Yên Lạc, tỉnh VP;

- Báo Thanh Niên đưa tin ngày 19/11/2022;

- Báo PLVN đưa tin ngày 23/11/2022;

- Đài truyền thanh huyện Yên Lạc;

- UBND xã Đại Tự;

- Khách hàng;

- Lưu: VP Công ty.

* Niêm yết tại:

 -Công ty ĐGHDVY;

- TT hành chính công huyện Yên Lạc;

- UBND xã Đại Tự; Tại khu đất thực địa;

- Ban bồi thường GPMB & PTQĐ huyện Yên Lạc.

 

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẤU GIÁ

HỢP DANH VĨNH YÊN

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Dương

 

 

 05b52de58fb156ef0fa0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VĨNH YÊN

ĐC: Sn 24 đường Ngô Quyền, phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại/Fax: 02113.861 9770

DĐ: 0912 535 999 - 0985 545 999 - 0362 545 999 - 0872 535 999 - 0838 634 888